GRUP KORODOR ÖZLEMİ SONA ERİYOR!

Grup Koridor uzun bir aradan sonra yeni teklisi ‘’Ölüm Yıl Dönümü’’ (Çukur) 18 Aralık 2020 tarihinde KYMY Production etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. Söz ve müzi÷i Tolga Atkın ve Kenan Yılmaz’a ait olan “Ölüm Yıl Dönümü” Kenan Yılmaz tarafından aranje edildi. Tolga Atkın; Çok heyecanlıyız uzun bir aradan sonra yeni bir çalıúmayla sevenlerimizin karúısına çıkıyoruz, klip çalıúmamızı da bitirdik. Bursa’nın øznik ilçesinde çekilen klip videomuzu yakında tüm sevenlerimizle paylaşıyoruz GUXS KoUidoU HakkÕnda Türkiye’den Almanya’ya iúçi olarak giden ailenin ikinci çocu÷u olarak dünyaya gelen Tolga Atkın, ailesinin Türkiye’ye dönme kararıyla…

Bugün GÜNDEM KÜLTÜR SANAT MAGAZİN YAŞAM 

Grup Koridor uzun bir aradan sonra yeni teklisi ‘’Ölüm Yıl Dönümü’’ (Çukur) 18 Aralık
2020 tarihinde KYMY Production etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.
Söz ve müzi÷i Tolga Atkın ve Kenan Yılmaz’a ait olan “Ölüm Yıl Dönümü” Kenan Yılmaz
tarafından aranje edildi.

Tolga Atkın; Çok heyecanlıyız uzun bir aradan sonra yeni bir çalıúmayla sevenlerimizin
karúısına çıkıyoruz, klip çalıúmamızı da bitirdik. Bursa’nın øznik ilçesinde çekilen klip
videomuzu yakında tüm sevenlerimizle paylaşıyoruz

GUXS KoUidoU HakkÕnda
Türkiye’den Almanya’ya iúçi olarak giden ailenin ikinci çocu÷u olarak dünyaya gelen Tolga
Atkın, ailesinin Türkiye’ye dönme kararıyla e÷itimi yarıda kalmıú ve ølkö÷renimini
Sakarya’da tamamlamıútır. Bursalı olan sanatçı, Orta ve Lise ö÷renimini (1991-1996)
Bursa’da tamamlamıútır. Müzik tutkusu çocukluk yıllarında úarkılara süpürgeyle eúlik ederek
baúlamıú, zorlu hayat úartları müzik e÷itimi almasına engel olmuú ve ilk enstrümanını araba
yıkamacısında çalıúmaya baúlayarak biriktirdi÷i paralarla alabilmiútir.
ilk bestesini 16 yaúında yapmıútır. Çevresinde ki arkadaúlarının yardımlarıyla gitar çalmayı
ö÷renmiú ve úarkılar yazmaya baúlamıútır. Askerlik görevi için Tunceli’nin Hozat ilçesine
giden sanatçı ( 2000-2002 ) görev yaptı÷ı günlerden birinde yeni bir úarkı yazmıú ve
müzisyen arkadaúlarıyla bir araya gelerek kaset çalara basit bir kayıt yapmıútır, hatıra olsun
diye yapılan bu kayıt tüm askeriye tarafından kısa sürede farkedilmiú ve dilden dile
dolaúmaya baúlamıútır. Askeri radyo tarafından daha iyi bir kayıt teklif edilmiú ancak
yayınlamak için sanatçının ismini kullanmak yerine, baúka bir isim bulması istenmiútir. Bu
iste÷in sebebi bölgenin ola÷anüstü hal durumunda olmasıdır. ølhan ørem hayranı olan sanatçı,
en sevdi÷i úarkılardan biri olan, ‘’MeUhaba KoUidoU’’ un etkisiyle, ”GUXS KoUidoU’’ ismini
kullanmıú, ”Senin O G|]leUin VaU \a’’ adlı úarkı radyoda yayınlanmaya baúlamıútır.
Tuncelinin çeúitli ilçelerine de yapılan yayınlarda sivil halk úarkıyı fark etmiú ve radyonun
telefonları kilitlenmiútir. Askerlik görevi biter bitmez Bo÷aziçi Müzik Yapım’ın sahibi, Ozan
Oskay tarafından fark edilen sanatçı, østanbul’a gelerek ilk albüm anlaúmasını yapar. (2007)

Önerilen Haberler

Leave a Comment